Objava Skupščine 2021

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje 28. redno sejo skupščine družbe Kurivo Gorica Trgovina d.d. Nova Gorica, ki bo dne 22.06.2021 ob 9.00 uri v prostorih družbe na naslovu Tovarniška 26, Ajdovščina.

SKLIC SKUPŠČINE

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje
28. redno sejo skupščine
družbe KURIVO GORICA Trgovina d.d. Nova Gorica

ki bo dne 22. 6. 2021 ob 9.00 uri na naslovu Tovarniška 26 (zgradba In-prime, 2. nadstropje), Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom:

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.

Predlog sklepa uprave:

»Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Žorž, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in Elena Verč. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notarka Maja Rampre Erznožnik iz Idrije.«

II. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2020, 2021 in 2022

Predlog sklepa nadzornega sveta:

»Za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu 2020, 2021 in 2022, se imenuje revizijska hiša Probitas Alpe-Adria Audit d.o.o. iz Maribora.«

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 15.6.2021 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki.

Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1.

Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.

Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 7.00 do 12.00 ure, od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.

Nova Gorica, 19.5.2021

Kurivo Gorica d.d.
Predsednica uprave
Mag. Polonca Črnigoj