Objava sklica 29. redne seje skupščine

SKLIC SKUPŠČINE

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje
29. redno sejo skupščine
družbe KURIVO GORICA Trgovina d.d. Nova Gorica

ki bo dne 30. 8. 2021 ob 9.30 uri na naslovu Tovarniška 26, Ajdovščina, z naslednjim dnevnim redom:

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.

Predlog sklepa uprave:

»Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Žorž, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in Anita Željan. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notarka Maja Rampre Erznožnik iz Idrije.«

II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2020 s pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

»Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2020, s pisnim poročilom revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2020.«

III. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

Predloga sklepa uprave in nadzornega sveta:

»1. Čisti dobiček poslovnega leta 2020 družbe KURIVO GORICA Trgovina d.d. Nova Gorica znaša 762.777. Na dan 31.12.2020 tako znaša bilančni dobiček 4.291.112 EUR.

2. Celotni bilančni dobiček v višini 4.291.112 EUR ostane nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe.

3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2020.«

IV. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta

Predlog sklepa uprave:

»Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v enakem razmerju kot sejnine.«
V. Sprememba sedeža

Predlog sklepa uprave:

» Spremeni se sedež družbe, ki bo odslej v Ajdovščini.«

Obrazložitev sklepa:

Zaradi nakupa poslovne zgradbe v Ajdovščini se uprava preseli v Ajdovščino in s tem se spremeni tudi sedež družbe.

VI. Spremembe statuta in čistopisa delniške družbe

Predlog sklepa uprave:

»1. Spremeni se 3. odstavek 1. člena Statuta družbe tako, da se odslej glasi:

»Sedež družbe je v Ajdovščini.«

»2. Na podlagi sprejetega sklepa se sprejme čistopis Statuta družbe, ki ga potrdi notarka.«

Obrazložitev sklepa:

Zaradi nakupa poslovne zgradbe v Ajdovščini se uprava preseli v Ajdovščino in s tem se spremeni tudi sedež družbe.

Posledično je potrebno spremeniti Statut ter ga dati v potrditev Skupščini.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 23.8.2021 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Predlogi delničarjev k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki.

Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1.

Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine.

Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov.

Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na vpogled na naslovu Tovarniška 26, Ajdovščina, vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 7.00 do 12.00 ure, od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.

Nova Gorica, 22.7.2020

Kurivo Gorica d.d.

Predsednica uprave
Mag. Polonca Črnigoj