OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Sklic 22. redne seje skupščine družbe Kurivo Gorica

SKLIC SKUPŠČINE

 

Uprava družbe na podlagi šestnajstega člena Statuta delniške družbe sklicuje

22. redno sejo skupščine

družbe KURIVO GORICA Trgovina d.d. Nova Gorica

 

ki bo dne 29.8.2016 ob 8.30 uri v prostorih sedeža družbe, na naslovu Grčna 1, Nova Gorica, z naslednjim dnevnim redom:

 

I. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem.

 

Predlog sklepa:

»Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Žorž, v verifikacijsko komisijo se izvolita Nadja Bevčar in Anita Željan. Za sestavo zapisnika skupščine se pooblasti notar Rozman Andrej iz Idrije.«

 

II. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2015 s pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu.

 

Predlog sklepa:

»Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015 s pisnim poročilom revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v preteklem poslovnem letu, ki ga je skladno z 282. členom ZGD-1 predložil nadzorni svet in s katerim obvešča skupščino, da je potrdil letno poročilo za leto 2015.«

 

III. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu.

 

Predlog sklepa:

»1. Čisti dobiček poslovnega leta 2015 družbe KURIVO GORICA Trgovina d.d. Nova Gorica znaša 571.354 EUR. Na dan 31.12.2015 tako znaša bilančni dobiček 2.514.105 EUR.

 

2. Dobiček se uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 20.476,48 EUR bruto se uporabi za izplačilo dividend in sicer 0,32 EUR bruto na delnico. Dividende bo družba izplačala do 15.9.2016, po stanju delničarjev v delniški knjigi na dan izplačila;

- del bilančnega dobička v višini 40.000 EUR bruto se uporabi za nagrade upravi in sicer 20.000 EUR bruto predsednici uprave in 20.000 EUR bruto prokuristu,

- preostali bilančni dobiček v višini 2.453.628,52 EUR ostane nerazporejen zaradi razvojnih projektov družbe.

 

3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2015.«

 

IV. Podelitev nagrade članom nadzornega sveta

 

Predlog sklepa:

»Članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v višini 6.000,00 EUR bruto, v enakem razmerju kot sejnine.«

V. Volitve članov nadzornega sveta družbe

 

Predlog sklepa:

»Za člana nadzornega sveta družbe se izvolita Dušan Žorž in Irena Lipicer.

Mandat članov nadzornega sveta traja 4 leta.«

 

VI. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016

 

Predlog sklepa nadzornega sveta:

»Za revizijsko hišo, ki bo opravila revizijo v letu 2016, se imenuje revizijska hiša SN revizija d.o.o., Puhova ulica 13, 1000 Ljubljana.«

 

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 25.8.2016 (presečni dan).

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

                                 

Predlogi delničarjev k točkam dnevnega reda bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bodo sporočeni družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, v zakonsko predpisani obliki.

 

Delničarji bodo na skupščini lahko uveljavljali svojo pravico do obveščenosti po 1. odstavku 305. člena ZGD-1.

 

Udeležence skupščine družbe prosimo, da se pol ure pred začetkom seje skupščine prijavijo predstavniku družbe na kraju zasedanja skupščine. 

 

Pooblastilo za udeležbo in glasovanje na skupščini mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter rojstni datum pooblaščenca in pooblastitelja, kraj, datum ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa ime in priimek ter datum rojstva pooblaščenca in firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Pooblastila je treba deponirati pri upravi družbe v roku iz prejšnjih odstavkov.

 

Gradivo za sejo skupščine z utemeljitvami predlaganih sklepov bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 7.00 do 12.00 ure, od dneva objave sklica skupščine do zasedanja skupščine.

 

Nova Gorica, 25.7.2016                                               

 

 Kurivo Gorica d.d.                                                                                

                                                                                              Predsednica uprave

                                                                                              Mag. Polonca Črnigoj

 
Nova poslovna enota v Luciji


V aprilu je na Liminjanski cesti 113 (Industrijska cona) v Luciji odprla vrata naša šesta trgovina. 

Na skoraj 4.000 m2 površin lahko najdete raznovrstni gradbeni material ter ostalo tehnično blago:

 

Gospodinjski plin in tehnični plin in plinska trošila

Železo (mreže, palice, krivljeno železo)

Gradbeni les

Zidaki

Kritine 

Plastika (hišna in ulična kanalizacija)

Hidroizolacija in termoizolacija 

Lepila in veziva

Barve in laki vključno z mešalnico barv

Vse granulacije peskov 

Suhomontaža

Električno in ročno orodje

Zidarsko orodje

Vrtno orodje

Elektromaterial 

Fasade in ometi

Vijačni program

Stavbno pohištvo

Okrasni kamen

Zaščitna oprema

Čistila 

OTVORITVENI POPUSTI DO KONCA APRILA 

 
Več o poslovalnici Kurivo Gorica v Luciji >>
 poslovna_enota_lucija_013
 poslovna_enota_lucija_016
 
Dostava plina na dom
letak_plin_a5
 
<< Začni < Nazaj 1 2 3 4 Naprej > Konec >>

Rezultati 1 - 8 od 28
Izdelava spletnih strani KREATIM       Piškotki
Joomla Template Design